Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 1. Clean Car Detail: de gebruiker van de deze algemene voorwaarden, gevestigd te Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81610106. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Clean Car Detail een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Overeenkomst: iedere tussen Clean Car Detail en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Clean Car Detail zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het aanbrengen van (blinderende of bescherm)folie van welke aard dan ook, aan zaken van de opdrachtgever. 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Clean Car Detail uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden. 6. Carwrapping: de werkzaamheden ter zake van het aanbrengen van folie op een gedeelte van of het gehele voertuig van de opdrachtgever, althans niet uitsluitend op de ruiten van dat voertuig. 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail. 8. Carcleaning: de werkzaamheden ter zake van het reinigen van het voertuig voor zowel interieur als exterieur. 9. Polishing: de werkzaamheden ter zake van het polijsten van het voertuig.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clean Car Detail en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Elk aanbod van Clean Car Detail is vrijblijvend. Clean Car Detail is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. 2. Aan een aanbod van Clean Car Detail dat een kennelijke fout of vergissing bevat, almede aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clean Car Detail niet tot de uitvoering van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Clean Car Detail, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Clean Car Detail anders aangeeft. Van aanvaarding is ook sprake indien de opdrachtgever toeliet dat Clean Car Detail met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 1. Clean Car Detail is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. 2. Indien een uitvoerings- of leveringstermijn is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten, dan nadat hij Clean Car Detail schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Clean Car Detail een redelijke termijn voor nakoming van de overeenkomst wordt gegeven en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 4. Tenzij de aard van de werkzaamheden daaraan in de weg staat of uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden uitgevoerd op locatie van Clean Car Detail. In dat geval dient de opdrachtgever de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben, op het daartoe overeengekomen tijdstip ter beschikking van Clean Car Detail te stellen. 5. De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie tijdig aan Clean Car Detail te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte informatie. 6. In geval van carwrapping en indien de werkzaamheden in de winterwijd worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever het voertuig één dag vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de werkzaamheden op locatie van Clean Car Detail aan te leveren, in verband met het op temperatuur komen van de carrosserie. 7. In geval van carwrapping, dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het voertuig is gewassen, vrij is van vet, vliegjes, teer of wax. Clean Car Detail is gerechtigd extra schoonmaakkosten door te berekenen aan de opdrachtgever. 8. Indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat: § de aangewezen plaats van uitvoering geschikt is voor opslag van benodigde hulpmiddelen en materialen en die plaats geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden; § de ruimte zoveel mogelijk vrij is van stof en overig vuil; § de werkzaamheden niet door de opdrachtgever of derden zullen worden belemmerd; § indien de werkzaamheden over meerdere dagen zijn verspreid: een afgesloten ruimte aanwezig is voor de opslag van hulpmiddelen en materialen; § de door Clean Car Detail tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Clean Car Detail dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Clean Car Detail zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen. Voorts dient Clean Car Detail kosteloos gebruik te kunnen maken van de op locatie van de opdrachtgever aanwezige voorzieningen, zoals water en elektriciteit; § alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.

 

ARTIKEL 5. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Clean Car Detail tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Clean Car Detail zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Clean Car Detail zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Clean Car Detail gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Clean Car Detail op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Clean Car Detail de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Clean Car Detail zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen. 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Clean Car Detail een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 6. | RECLAMES 1. De opdrachtgever is gehouden bij oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoorden. 2. Indien het geleverde naar het oordeel van de opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Clean Car Detail. 3. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Clean Car Detail te worden gemeld. 4. Indien de opdrachtgever de mededeling als bedoeld in lid 2 achterwege laat, dan wel niet binnen de termijn als bedoeld in lid 3 reclameert, vloeit er voor Clean Car Detail uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

 

ARTIKEL 7. | GARANTIE 1. Indien Clean Car Detail voor eigen rekening garantie verstrekt op geleverde producten, is dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor het overige is de garantie op geleverde producten te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke fabrieksgarantie aan de opdrachtgever wordt overgedragen. 2. Onverminderd hetgeen uitdrukkelijk krachtens specifieke garantievoorwaarden (van de fabrikant) is bepaald, vervalt de garantie in elk geval indien een gebrek van het geleverde product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Clean Car Detail kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder begrepen reparaties of herstellingen die niet met toestemming van Clean Car Detail zijn uitgevoerd. 3. De garantie vervalt eveneens indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen of adviezen van Clean Car Detail. 4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Clean Car Detail heeft voldaan. 5. Geen garantie is van toepassing in geval van carwrapping van voertuigen met (oude) lakschade. 6. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, door Clean Car Detail onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Clean Car Detail streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze kosten onverlet. 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Clean Car Detail is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Clean Car Detail ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Clean Car Detail gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 3. Voorts is Clean Car Detail gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. Alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Clean Car Detail op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 6. Indien Clean Car Detail de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 1. In geval van overmacht is Clean Car Detail gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de overmachtsituatie langer zal voortduren dan drie maanden, of indien de nakoming blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat hen enig recht op schadevergoeding toekomt. 2. Van overmacht is sprake indien Clean Car Detail als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen, waaronder begrepen weersomstandigheden, ziekte of andere aan Clean Car Detail ontoerekenbare omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onmogelijk maken.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Clean Car Detail vermelde bedragen exclusief btw. 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de uitvoering van de werkzaamheden een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Clean Car Detail gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. 3. Voorts is Clean Car Detail gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch de uitvoering van de werkzaamheden openbaren, aan de opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Clean Car Detail uitdrukkelijk weigert de overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te komen. 4. Indien de overeengekomen prijs minder bedraagt dan € 2000,-, dient betaling van de volledige overeengekomen prijs contant te geschieden, terstond na oplevering van de werkzaamheden. 5. Indien de overeengekomen prijs € 2000,- of meer bedraagt, is de opdrachtgever 40% van de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling verschuldigd. Ten aanzien van de restantbetaling is lid 4 van overeenkomstige toepassing. In geval van de vooruitbetaling als bedoeld in de eerste zin, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 7. In geval van overboeking dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Clean Car Detail voorgeschreven wijze. 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de ten tijde van zijn betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd. 9. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Clean Car Detail, is Clean Car Detail niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de werkzaamheden lijdt. In het bijzonder draagt Clean Car Detail geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de gevallen in het overige van deze voorwaarden. 2. Carwrapping van voertuigen ouder dan drie jaar, wordt uitsluitend op eigen risico van de opdrachtgever uitgevoerd. 3. Op eigen risico van de opdrachtgever wordt eveneens uitgevoerd de (de)montage van deurklinken, spiegels, logo’s, deurpanelen, antennes en overige onderdelen die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden verwijderd. 4. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door: § het verwijderen van aangebrachte folie; § een onjuistheid of onvolledigheid in door de opdrachtgever verstrekte gegevens; § een gebrek aan de zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht; § iedere andere tekortkoming in de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien. 5. Clean Car Detail spant zich in de werkzaamheden zo goed mogelijk voor te bereiden. Daartoe zal Clean Car Detail de ruiten zo goed mogelijk reinigen, teneinde de aanwezigheid van stofdeeltjes tussen de folie en de ruit te voorkomen. Echter kan Clean Car Detail nimmer enige garantie bieden dat geen stofdeeltjes tussen de folie en de ruit aanwezig zullen zijn. De aanwezigheid daarvan kan niet worden aangemerkt als een tekortkoming van Clean Car Detail en biedt voor de opdrachtgever geen grond voor enige schadevergoeding of compensatie. 6. Clean Car Detail is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Clean Car Detail bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: § de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; § de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Clean Car Detail aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Clean Car Detail toegerekend kunnen worden; § redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. In het geval van een consumentenkoop strekt de beperking uit dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 7. De aansprakelijkheid van Clean Car Detail is ten allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Clean Car Detail betrekking heeft. 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Clean Car Detail wordt uitgekeerd. 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Clean Car Detail één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 6, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt. 10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Clean Car Detail, zal de opdrachtgever Clean Car Detail vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de door Clean Car Detail uitgevoerde werkzaamheden. 11. Clean Car Detail gaat er van uit dat wanneer een dergelijk voertuig die behandeld gaat worden, geleverd wordt aan Clean Car Detail, alle voor de klant waardevolle goederen uit het voertuig zijn gehaald. Indien deze waardevolle goederen in het voertuig aanwezig zijn tijdens behandeling, is Clean Car Detail niet verantwoordelijk voor eventuele schades, diefstal of verdwijning.

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Clean Car Detail aangewezen om van geschillen kennis te nemen.